ࡱ> LIJK \pjohnth-dlyp Ba==-[J/8X@"1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-        + ) , *  *xww@ @ *|ww@ @   (ww@ @ (ww@ @ *xww@ @ 1*|ww@ @ `( (T  ; ;" APXITEKTONN MHXANIKN .18,8235,818,9538,0)A A KAI IOOIA 18,0937,318,3033,8,A A KAI IOOIA /18,1536,417,5736,3!APXITEKTONN MHXANIKN /18,4833,618,6836,6 / 18,6237,6' / ()18,0530,917,9835,6)A A KAI IOOIA 18,4935,316,7533,7$ / ()17,8834,518,1631,7@ENN . METAP & IEPM.-. . . ()16,9637,217,770 /  ()17,8217,4233,9%EIK/NIA & MEN MAZ.ENHMEP. 18,7618,515HMIA & MEN MAZ EIKOIN /18,7136,118,9036,7% &  18,1938,518,32+EIKOINN MEN  18,3718,1837,4$ &  18,4037,817,9038,9,A A KAI IOOIA /17,4835,216,9335,12 &  (/)16,5217,9435,72IE &  (/)18,2839,018,2038,27 &  ()19,7039,339,7NAYTIIAKN OYN 36,817,9738,6+EPM A KAI IOOIA 17,2230,735,9MOYIKN OYN /16,5029,316,2028,5#AI/IKO HMOTIKH EK/H 19,5239,119,40< &  . 19,4339,519,30OITIKN MHXANIKN 39,619,3840,0 /19,46APMAKEYTIKH /19,4738,719,2739,2APMAKEYTIKH 19,3639,419,50BIOOIA 38,839,8@ () /H .19,3119,519,1019,4OONTIATPIKH (AIAIKO HMOTIKH EK/H /19,21IATPIKH 19,20.EPM A KAI IOOIA /17,1216,2334,83 A . 19,2319,14EATPIKN OYN 19,15BIOOIA /19,058  . .  ()19,22HPOOPIKH /19,4119,02*/ &  . 19,0838,3:IEN. KAI EYP. OIKON. OY. . 19,0439,918,86OONTIATPIKH /%APONOMN & TOOPAN MHXN 19,19NAYHN / MHX/KN 19,005 &  ()18,502 . &  18,9919,33&AIAIKO HMOTIKH EK/H 18,96APMAKEYTIKH 19,07MHXANOON MHXANIKN 38,119,13*AI/KO HMOT. EK/H ()/HPOOPIKH  19,0918,917/ /  (/)37,9?OPANH KAI IOIK EIXEIP . 19,0119,0637,7 18,9718,89#TATITIKH . 19,1219,18IATPIKH /, & 18,78OITIKN MHXANIKN /19,171EAPMOMENH HPOOPIKH (/)8, . & .  (/)18,87- . & / /18,947 &  . 18,8518,81 ()37,0&  ()@ () / .19,98OITIKH & XPHMATOOIKONOMIKH (/)18,8018,60YXOOIA 19,035HN MHXKN KAI MHXKN Y IATPIKH ()18,93MAHMATIKN /IATPIKH 5 & /  .  /*AIAIKO HMOTIKH EK/H .OIKONOMIK EITHM . 18,88@ () / .18,72@ () /H .18,8319,6 18,66EATPOY /38,4@ () / .19,2$HPOOPIKH . 18,84YIKH XHMIKN MHXANIKN $/ . & . 18,75YIKH /-XPHMATOOIKONOM. & TPAEZ. IOIKHTIK. 18,73&OIT. EITHMH & HM. IOIK. KTHNIATPIKH /18,67< MHXANOON MHXANIKN /,APONOMN & TON MHKN /%MHXKN METAEIN META/N 37,5O /@ () / .19,3'AI/KO HMOT EK/H ())/  ()18,54BIOOIA 18,63XHMEIA HPOOPIKH / EOIA /18,7736,0IATPIKH 0/ / / . ()18,92AHPOOPIKH    ()1  . 18,7437,15OPAN. KAI IOIK. EIXEIPHEN (/)7AIAIKO HMOTIKH EK/H ()NOMIKH 18,43NOHEYTIKH 18,59,OPANH KAI IOIK. EIXEIPHEN XHMEIA /#EOIA & )IO.AI. & YXO. (..) OITIKN MHXANIKN 36,9OIKONOMIKN EITHMN 18,56XHMIKN MHXANIKN /0 &  ()HPOOPIKH 18,70!IATPIKH ()18,6418,53OIKONOMIK EITHM 18,36/AIAIKO HMOTIKH EK/H ()18,9834,9!KTHNIATPIKH ()18,79IATPIKH ()BIOOIA ()FENN . METAP & IEPM.-. .. .()16,6014,2024,3I/IA-AI/KH /18,35@ () () .18,57 / &  .  18,398 & T ()18,61,OIKONOMIKN EITHMN (/)18,45:HON MHXKN &  /18,57(AI/KO ./ ()(   ()17,70. &  'AOOIA & YIKOY EP/NTO /NOMIKH /18,128 OIKONOMIA &  . 18,46)  ()18,38:   8   (  ()18,3417,93D () / .3648/18,52-TATITIKH & AAITIKH EITHMH ' & 18,41#AIAIKO NHIAN +MHXANOO MHXANIK ()18,238   ()18,29 OIKONOMIKN EITHMN /IOOIA %. . . ()36,2@  .18,473  . ,MHXANN & MHXKN  17,87D () / .3648/19,1"ITOPIA KAI APXAIOOIA 18,42D.    . 18,2218,25,AI/KO / ()17,99EONIA /34,7$OITIKN MHXANIKN ()< &  ()18,5518,26&I/IA- AI/KH & YX 18,33YXOOIA ()(  ()18,3135,0KOINNIOOIA IOOIA /36,51 & / ()OIKONOMIKN EITHMN 18,2717,96?   (/)E  &  . 18,04"ITOPIA & APXAIOOIA /18,11EATPIKN OYN . & ! 18,01)EATPIKN OYN ()18,44<   ()17,79!KOIN 18,13KOIN OTIK )IOIKHH EIXEIPHEN ()-  ()< &  ()> <  ()18,1717,67@  () .18,0719,7/ &  ()18,038.. & /  ()2/ / / &  ()3 . . &  ()'OIKONOMIK EITHMN ()17,51D/ XP/, & EPI/KH ANAT. ()D () () .3648/18,2118,31 &  17,1630,616,2532,4MAHMATIKN 18,0818,101   ()16,818HEKON MHXKN &  MAHMATIKN 18,0217,73-/ &  ()D &  ()HPOOPIKH 33,2NOMIKH ()35,4./ /  ()34,35 . () 34,0XHMIKN MHXANIKN EOOIA /34,6*MHKN H/Y KAI HPPIKH 34,1EOOIA @ & . ()32,9>HEKN MHXKN &  ()17,81MAHMATIKN ()17,7417,5533,3@ ()- .17,9518,718,8YIKH ;EITHMH  YOOITN ()33,117,40D ()- .3648/17,5XHMEIA :M/KN APAH & IOIKHH  ()17,725/ / & .  ()17,23G  &  ()17,80%  ()<OPANH KAI  ()17,89EHEKNIK KAI MHXKN YO.  ()18,0617,66YIKH 17,33  &IOIKHH EIXEIPHEN ()17,59,I/IA AI/IKH & YXOOIA # ()17,6417,39  35,517,5032,5@, &  ()YIKH ()18,1417,7831,8?EITHMH  ()34,217,29"NOHEYTIKH ()IOOIA 17,175 &  ()17,4117,44EOIA G  . .(10%)17,4720,0%  17,37@ .() .16,65MHXANIKN OPYKTN OPN  ()17,7617,1032,6.OIMANTIKH &  /34,48  /27,8B. / &  ()30,8E, & / /()17,31+  ()31,116,80%  ()16,99(EITHMH YOOITN ()17,61XHMEIA ()17,6232,7+ Y. AH & AHTIMOY 16,1315,6330,1(  ()'ITOPIA KAI APXAIOOIA 17,5831,9IOOIA ()17,18MAHMATIKN ()17,5431,5'  ()17,60XHMEIA 17,32,ITA A KAI IOOIA /14,4813,8724,2HPOOPIKH ()17,92(ITOPIA & APXAIOOIA ()17,52'ITOPIA & ENOOIA ()E /  &  ()@ () .15,516,7416,0+ . ()32,3!EPIBAONTO ()'  ()'.&.  ()0. YIK. AH KAI AHTIMOY /16,0329,215,8030,4 KOINNIOOIA (< )=/ & / / & .  ()17,02ITOPIA ()16,87F, &   (),I/I & KOINN. OY. ()17,43G  () . .(10%)18,62 &  ()16,86A & /  ()29,917,21" ()16,947KOINNIKH ANP &  ()17,3831,44 / & / ()33,05  17,45%  ()16,69@ . () .17,0319,0C & - . ()17,56@ () .16,514,5D .() .3648/ ()17,19)  ()28,65. . &  ()15,0326,415,54D () .3648/15,1@ () .17,0614,416,2@ ()- .17,0015,216,84?   16,4215,59@  (...) .12,317,1415,0< &  & () 14,1828,711,5827,0*... . / ()15,2014,56MOYIKN OYN 13,3023,414,5728,1D () .3648/16,1712,017,36@ .18,0018,4?   30,014,97"  16,9114,8825,42 Y. AH & AHT. ()15,0424,813,4327,6D . () .3648/15,29%  /16,8814,93D ()- .3648/15,6714,216,6830,311,1; &  & () 12,0314,8328,8@  (..) - .16,0821,310,815,74#MOYIKN OYN ()12,1821,613,0324,5D  (...) .3648/15,0927,712,5,  14,6228,414,1724,7@ .14,7624,914,814,6617,1,  14,2812,9121,1D  (..) - .3648/15,0020,78,713,8F . .(4%)12,7414,3029,0G . .(10%)11,4917,4G  . .(10%)13,485,7E  . .(3%)10,8226,711,6220,98,1@  ... .10,8415,44,015,9513,1@  (..) - .10,5112,16,315,2527,112,6@  .10,076,411,4412,85,1@  .10,2911,62,610,3514,04,2*. .&  TEI TEI 18,5816,51E , & . 1 &  TEI 16,90#.  TEI E , & . ' & TEI /' TEI 17,281  TEI 15,5823,0% &  19,2819,25 TEI 19,39*  17,91' TEI / TEI < TEI /* & TEI "  EI $ & TEI " TEI ) & TEI / TEI  # TEI 5   # / TEI /# TEI <  TEI ()25,310,329,6$ TEI , &  TEI TEI TEI TEI 18,24). . & TEI / & TEI ()% & / TEI / TEI /!.  TEI TEI ! TEI TEI /18,65)  17,71 TEI )  TEI /*  TEI TEI /! TEI 6   5 &  ' TEI TEI TEI #.  TEI 31,6  TEI 8 &  /2 TEI ()16,6728,016,40D. . . . . TEI ()16,4131,216,02A . & .   TEI /&.  TEI / TEI 32,0 TEI TEI /17,68 . TEI / TEI TEI % TEI ()17,8532,8 TEI  TEI 17,86$ TEI ,/ / TEI TEI 17,834 &  TEI ()% TEI /17,63CH  H TEI 16,82( TEI ()17,30 TEI TEI /# TEI 17,34% TEI 32,2E,   (); &   () TEI /17,84# TEI (), & TEI () TEI 16,628 & TEI % TEI 16,6514,1025,1 TEI 17,09 TEI /17,2433,5#  / TEI ' TEI 15,9615,4825,7 TEI # TEI 17,2016,70>   / () TEI 16,21+ &  ()*  EI ()".  TEI 17,07@  TEI . ()' TEI . ()17,13)  ()33,4,  TEI 16,36D & .   ()! / TEI 17,04 TEI 16,18 TEI 16,3929,6)  TEI * TEI () TEI $.  TEI < &   ()16,9715,65. TEI ()15,862 &  TEI < () TEI 15,9322,2$ TEI TEI 17,2616,78 TEI 32,1) &  ()19,84  TEI .  TEI 16,353   ()$I TEI 16,95@ - TEI / () TEI 15,57F. .   TEI ()16,31..&. TEI / ()16,43) & TEI 26,5A - &  16,8516,04+.  TEI ()8  TEI ()=  TEI ()16,3016,0129,4? & .  TEI ()5 TEI . ()16,34 TEI 15,36/  TEI 15,40= & .  TEI ()16,4415,980 - . TEI ()14,70# TEI 16,7716,14. TEI ()14,4213,51" TEI ( )16,3315,19! TEI () TEI 16,2716,00- TEI ()16,32+.  TEI ()16,9816,55( TEI . ()?I &  & TEI ()16,79B &  ()9 TEI . ()15,92F. .   TEI ..()15,7214,96:NO TEI . ()15,30# / TEI 15,16 TEI 7  TEI ()16,1615,07 TEI TEI 3 TEI ()15,1013,2016,1 TEI 17,4927,3FH.  . H TEI (.)15,71@ & TEI ()14,444 . ()15,2226,113,461.  & TEI 15,8814,793  TEI ()16,47 TEI ()26,80 & TEI ()15,7615,42 TEI 16,7316,06E  TEI .()16,54 TEI 1 TEI . ()<  . ()=  TEI . ()C.    TEI 15,24 TEI C. . . I TEI . .()29,129,8: . . & TEI ()29,522,5 TEI 26,316,49: &  15,5621,0$ TEI ()31,05 . . & TEI 30,23 TEI  ()14,24$ TEI 14,6023,8# TEI ()16,07<NO   (.)14,86E. .  & . TEI ()15,1415,34% TEI A &   ()16,1915,97" TEI ()16,57$ TEI 26,915,53/ - TEI ()16,2930,514,54' TEI ()16,7226,615,4720,85 TEI . ()16,6125,514,8224,6? & .  TEI (<)16,10% TEI 25,26   TEI & TEI ()28,27 TEI . ()15,90. TEI . ()14,7822,0= &  ()16,1115,50E & TEI  ()16,15&  ()14,2912,20 TEI 14,9814,955 TEI . ()15,7815,79 TEI $ TEI ()20,6,. . & TEI 15,15$ TEI ()16,48) TEI . ()14,43- &  + TEI . ()15,9128,9# TEI ()14,32? &  TEI  ()G  & TEI  ()15,9425,614,36.  2008 2009 ] % aj aV B $ P AvI4$!@#%%]'b)F+`-%/e1[v2 Y4 6 8Y;=<@|AqCEG.JJTMpNPR/ T! U aX}Y)[E\^8aTbcdfh[kT-m&o}qsx t u Ew>xBz;z{s|}~ǎ ; o%`Gtqe=Kw) l W ޷S-cYS@HccR 8< &=UYm= dMbP?_*+%w:&C&"Arial,"  ( 10% )&C&P&Q?'RQ?({Gz?)= ףp=?M2Canon PIXMA iP4000 T߁ 4d XA4TBJDM ,Rt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXX 1' d Rt RtH Rt Canon PIXMA iP4000 T߁ 4d A4l7ɡ" dXXףp= ?333333?U} $} B} } I} } } } } I} } } } } } $ <@,@,@,@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@   ~ l@ ~ @  ~ +@    ~  y@~ _@ ~ @A@  ~ @    ~ u@~ `@ ~ '@  ~ @    ~ H@~ m@ ~ @  ~ @    ~ @t~ m@ ~ e@  ~ @    ~ m~ m@ ~ @2@  ~ [@    ~ `d~ ``@ ~ @ @  ~ @@ ! "  ~ |@~ @m@ # ~ @@ $ % ~ @=@ & '  ~ `~ x@ ( ~ @ ) * ~ @ +  ~ c@~ w@ , ~ @@ - ~ =@ . / ~ @c~ b@ 0 ~ @@ 1 ~ @ 2  ~ .@~ `b@ 3 ~ @ 4 5 ~ @@ 6 7 ~ k~ `f@ 8 ~ @@ 9 : ~ @ ; * ~ @[@~ c@ < ~ @ = * ~ @ > ?  ~ I~ 0v@ @ ~ @ A B ~ @@ C D  ~ @Z@~ `@ E ~ @ F G ~ @V@ H I  ~ d@~ y@ J ~ @[@ K ~ @ L M  ~ 8~ d@ N ~ Y@ O P ~ Z@ Q R  ~ ~ `r@ S ~ ?@ T U ~ F@ T V  ~ <~ c@ W ~ 9@ - X ~ R@ Y Z  ~ X~ `@ [ ~ @2@ \ ] ~ @ C ^  ~ 0~ `y@ _ ~ @@ ` a ~ @6@ b c  ~  @~ `@ d ~ @ e f ~ @ g Z  ~  d@~ n@ h ~ @ i j ~ @ k V  ~ R@~ i@ l ~ @ g m ~ @ n o  ~ >~ `d@ p ~ @ q D ~ @ i V  ~ Q~ 0r@ r ~ @ s t ~ @ u v  ~ ``@~ r@ w ~ @ x y ~ @ z t  ~ .~ Pq@ { ~ @ n | ~ @ k }  ~ 2~ @ ~ ~ @ j~ 0@ ~ @  P~ 0@ ~  j@~ r@ ~ @ k P ~ @ z U  ~ `dDhlt ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@~ a@ ~ @ } ~ @ k | ~ <@~ !pr@ ! !~ !@ ! !} !~ !@ ! k ! | ! ~ ! C@~ " a@ " "~ "@@ " "G "~ "@ " " " ~ " [~ #s@ # #~ #@ # #f #~ #@@ # # f # ~ # E@~ $@b@ $ $~ $@@ $ $j $~ $@@ $ $ t $ ~ $ <@~ %pq@ % %~ %@ %k %Z %~ %@ % % | % ~ % e@~ &x@ & &~ &@ &k &: &~ &@ & & v & ~ & "~ ' u@ ' '~ '@ ' 'B '~ '@ ' ' m ' ~ ' U@~ (@c@ ( (~ (@ ( (y (~ (@ ( ( ( ~ ( Q@~ )b@ ) )~ )@ ) ) )~ )@ ) ) Z ) ~ ) p@~ *s@ * *~ *@@ * *V *~ *@ * * P * ~ * J~ + l@ + +~ +@ + +Z +~ +@ + + ? + ~ + @d@~ ,l@ , ,~ ,@ , ,o ,~ ,@ , , D , ~ , a@~ -b@ - -~ -@ - -o -~ -W@ - - } - ~ - @z@~ .e@ . .~ .@ . .o .~ .@ . . U . ~ . `g~ /a@ / /~ /@ / /t /~ /@ / / j / ~ / T@~ 0Pr@ 0 0~ 0@ 0 0f 0~ 0@@ 0 6 0 D 0 ~ 0 @g@~ 1 j@ 1 1~ 1@@ 1 1 1~ 1@ 1 1 D 1 ~ 1 @~ 2d@ 2 2~ 2@@ 2 2D 2~ 2@@ 2 g 2 2 ~ 2 U~ 3y@ 3 3~ 3@ 3 3Z 3~ 3c@ 3 3 * 3 ~ 3 u@~ 4e@ 4 4~ 4@@ 4 4 4~ 4@@ 4 4 4 ~ 4 @~ 5s@ 5 5~ 5@ 5 5y 5~ 5@@ 5 5 5 ~ 5 `@~ 6`n@ 6 6~ 6@ 6 6m 6~ 6@ 6 6 f 6 ~ 6 U@~ 7t@ 7 7~ 7@ 7 7Z 7~ 7@@ 7 7 t 7 ~ 7 `~ 8r@ 8 8~ 8@ 8 8v 8~ 8@ 8 8 t 8 ~ 8 @X~ 9u@ 9 9~ 9@ 9 9* 9~ 9@ 9 9 } 9 ~ 9 Y@~ :`i@ : :~ :@@ : :7 :~ :@ : : R : ~ : C~ ;t@ ; ;~ ;@ ; ;| ;~ ;@ ; k ; ; ~ ; a~ <f@ < <~ <@ < <m <~ <@ < < t < ~ < @\@~ =`@ = =~ =@@ = = =~ =@ = = Z = ~ = G@~ >u@ > >~ >@ > >V >~ >@@ > > j > ~ > G@~ ?@v@ ? ?~ ?@ ? ? ?~ ?@ ? ? D ? ~ ? 7Dl@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L,@M,@N,@O,@P,@Q,@R,@S,@T,@U,@V,@W,@X,@Y,@Z,@[,@\,@],@^,@_,@~ @j@ @ @~ @@ @ @ @~ @}@ @ 6 @ R @ ~ @ @Y@~ A@ A A~ A@ A A~ A0@ A~ A@ A A y~ A 0@ A ~ A b~ Bu@ B B~ B@@ B B B~ Bb@ B B j B ~ B i@~ C@e@ C C~ C@ C C C~ C@@ C C C ~ C R@~ D k@ D D~ D@ D Dm D~ D@ D D B D ~ D M~ Er@ E E~ E@ E EP E~ E@@ E E V E ~ E 3@~ Fn@ F F~ F@ F F} F~ Fq@ F 4 F | F ~ F a@~ Gr@ G G~ G@@ G G G~ G@ G G U G ~ G I@~ Ht@ H H~ H@ H H H~ H@ H s H H ~ H `u~ IPv@ I I~ I@ I I I~ IU@ I I ? I ~ I m@~ J@`@ J J~ J@ J6 JP J~ Jm@ J J ? J ~ J @a@~ Ks@ K K~ K@ K Kv K~ Ko@ K K t K ~ K _@~ L@ L L~ L@ L L}~ L0@ L~ L@f@ L L :~ L 0@ L ~ L `d@~ MX@ M M~ M@ M My~ M(@ M~ M@@ M M f~ M 0@ M ~ M f~ N_@ N N~ N@@ N N N~ Nx@ N N N ~ N T@~ Oe@ O O~ O@ O O O~ Oc@ O 6 O * O ~ O e@~ P @ P P~ P@ P P|~ P(@ P~ Pz@ P P :~ P 0@ P ~ P @R@~ Qt@ Q Q~ Q@ Q1 Q Q~ Q@@ Q Q Q ~ Q Q~ Ro@ R R~ R@ R RR R~ Ra@ R R R ~ R e@~ S`m@ S S~ S@ S St S~ S_@ S S * S ~ S e@~ Tn@ T T~ T@ T T T~ T@H@ T T T ~ T p@~ Uo@ U U~ U@ U Uv U~ UM@ U U U U ~ U m@~ V`c@ V V~ V@@ V Vf V~ Vr@ V V P V ~ V U@~ W^@ W W~ W@@ W W7 W~ W@ W W R W ~ W .~ X0s@ X X~ X@ X X} X~ XI@ X X R X ~ X l@~ Y`j@ Y Y~ Y@@ Y Y Y~ Y^@ Y Y | Y ~ Y a@~ Z`l@ Z Z~ Z~@ Z1 Zf Z~ Zc@ Z 4 Z D Z ~ Z [@~ [ n@ [ [~ [}@ [ [ [~ [Q@ [ [ [ ~ [ f@~ \e@ \ \~ \}@ \6 \R \~ \j@ \ 4 \ P \ ~ \ S@~ ]p@ ] ]~ ]@}@ ] ]:~ ] @ ]~ ]@ ] ] j~ ] 0@ ] ~ ] E~ ^`@ ^ ^~ ^@}@ ^ ^U ^~ ^L@ ^ ^ M ^ ~ ^ @h@~ _@f@ _ _~ _y@ _ _X _~ _M@ _ _ v _ ~ _ @f@D l`,@a,@b,@c,@d,@e,@f,@g,@h,@i,@j,@k,@l,@m,@n,@o,@p,@q,@r,@s,@t,@u,@v,@w,@x,@y,@z,@{,@|,@},@~,@,@~ `q@ ` `~ `y@ ` `| `~ `@`@ ` ` f ` ~ ` X@~ app@ a a~ ax@ a6 a? a~ a@<@ a a a ~ a n@~ bt@ b b~ bt@ b b: b~ b@v@ b b : b ~ b ~ cq@ c c~ ct@ c c| c~ c@ c c c ~ c u@~ dr@ d d~ ds@ d6 dB d~ do@ d d D d ~ d .@~ et@ e e~ eq@ e e* e~ e@ e e e ~ e \~ fw@ f f~ fq@ f6 fR f~ f6@ f f | f ~ f m@~ gPt@ g g~ go@ g g g~ g<@ g g g ~ g i@~ h t@ h h~ ho@ h hU h~ h{@ h h | h ~ h G~ ia@ i i~ i@o@ i4 iU i~ i_@ i i j i ~ i O@~ j@]@ j j~ j@m@ j j j~ j@ j j j ~ j v@~ k s@ k k~ kl@ k1 k k~ k<@ k k k ~ k @h@~ ls@ l l~ ll@ l ly l~ lD@ l l : l ~ l c@~ mp@ m m~ mk@ m m m~ m@ m m X m ~ m 0t@~ nq@ n n~ nk@ n n n~ n@@ n n f n ~ n Ps@~ o`e@ o o~ oi@ o o o~ oF@ o o Z o ~ o @a@~ pi@ p p~ pe@ p p p~ p@ p p B p ~ p ^~ qPs@ q q~ qd@ q q q~ qI@ q q q ~ q [@~ rm@ r r~ rd@ r r r~ r @ r r r ~ r v@~ sq@ s s~ sa@ s6 s7 s~ s@ s s v s ~ s pr~ t0u@ t t~ t^@ t tB t~ t_@ t ! t t ~ t ~ ur@ u" u~ u\@ u# uP u~ uW@ u $ u j u ~ u 1@~ vs@ v% v~ v@X@ v$ vV v~ v/@ v & v j v ~ v @d@~ wa@ w' w~ wW@ w wB w~ w2@ w ( w ) w ~ w `b@~ x@s@ x* x~ x@W@ x+ x x~ xc@ x x x ~ x I~ ys@ y, y~ yW@ y y y~ y[@ y 4 y y ~ y 0~ zq@ z- z~ z@U@ z4 z: z~ z(@ z z z ~ z @f@~ { x@ {. {~ {S@ {/ {) {~ {@@ { 0 { 1 { ~ { @~ |^@ |2 |~ |R@ |! | |~ |@ | 3 | * | ~ | `u@~ }Љ@ }4 }~ }P@ } }y~ }0@ }~ }k@ } } ~ } (@ } 5~ } @[~ ~a@ ~6 ~~ ~O@ ~ ~* ~~ ~@ ~ ! ~ ~ ~ ~ `s@~ h@ 7 ~ @O@ 6 ^ ~ @@ 8   ~ o@Dl,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@~ r@ 9 ~ N@ : | ~ o@ P ~ `~ s@ ; ~ M@ ! ~ 3@ < t ~ Y@~ `k@ = ~ J@ > D ~ L@ < V ~ ~ d@ ? ~ I@ 6 ~ :@ Z ~ M@~ v@ @ ~ @H@ t ~ ?@ A ^ ~ @~ c@ B ~ @C@  ~ 4@ D ~ M@~ 0q@ C ~ B@ m ~ @ | ~ h@~ ]@ D ~ @B@  ~ @@ E  ~ @x@~ `t@ F ~ @@ t ~ #@ G  ~ ]@~ v@ H ~ ?@ A m ~ @0@ I U ~ N@~ `p@ J ~ >@ ! ~ @  ~ q@~ g@ K ~ :@ B ~ A@ B ~ :~ u@ L ~ 7@ M } ~ @ N } ~ t@~ @ O ~ 6@ A y~ 0@ ~ 8@ P ~ 0@ ~ ~ s@ Q ~ @4@ I f ~ @&@ O V ~ L@~ @_@ R ~ 2@ t ~ @,@ S D ~ :@~ c@ T ~ 2@ ! * ~ @  ~ h@~ t@ U ~ @0@  ~ @ V R ~ pp@~ v@ W ~ @0@ X ~ @@ X : ~ d@~ ps@ Y ~ @.@ ; V ~ @ ; | ~ @T@~ @[@ Z ~ (@ | ~ @@ 3 : ~ @U@~ Pu@ [ ~ $@  ~ @ \ ~ @n@~ (@ ] ~ #@ ^ *~ 0@ ~ >@ = ~ 0@ ~ @[~ 0t@ _ ~ !@  ~ @ =  ~ m@~ j@ ` ~ @!@ ^ ~ @  ~ V@~ v@ a ~ @ y ~ @ b Z ~ z@~ @ c ~ @ A ~ 0@ d ~ ~ [@ e ~ @ f ~ "@ > * ~ 3~ pt@ g ~ @ h m ~ @ i  ~ o@~ c@ j ~ @  ~ @ k | ~ Pr@~ q@ l ~ @ X ~ @@ m ~ q@~ i@ n ~ @ B ~ @@ f  ~ `@Dl,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@~ `g@ o ~ @ p ~ @ q  ~ 0p@~ ]@ r ~ @ s ~ @ p M ~ f@~ b@ t ~ @  ~ @ ; \ ~ 0q@~ }@ u ~ @ v Z ~ @ f w ~ i@~ _@ x ~ @@ I ~ @ Q B ~ e@~ [@ y ~ @  ~ @ 3 z ~ g@~ v@ { ~ @  ~ @@ Q : ~ S@~ s@ | ~ @ } Z ~ @ ~  ~ r@~ d@ ~ @ w ~ @ Q P ~ C@~ @t@ ~ @ O Z ~ @ U ~ Z@~ \@ ~ @ } Z ~ @@  ~ n@~ e@ ~ @ P ? ~ @ I ~ 0v@~ q@ ~ @ q Z ~ @ <  ~ Z@~ u@ ~ @ V f ~ @ y ~ @_@~ v@ ~ @@  ~ @@ k  ~ u@~ m@ ~ @  ~ @/@ m ~ x@~ d@ ~ @ 8 B ~ @  ~ a@~ c@ ~ @@ I ~ @ s * ~ @Z@~ `w@ ~ @ Q | ~ ~ v@ ~ @ P ~ @ + o ~ @g@~ y@ ~ @@ P M ~ @ E  ~ v@~ g@ ~ @ D ~ @  ~ @q@~ @@ ~ @ y~ 0@ ~ @ q v~ 0@ ~ c~ @w@ ~ @@ j ~ ~ @d@ ~ @ G ~ @ % ~ q@~ k@ ~ @ 5 ~ @ % ~ Q@~ u@ ~ @@ > ~ @@ : ~ m@~ t@ ~ @@ f ~ @ v ~ 0x@~ l@ ~ @@ s ~ @D@  ~ x~ Љ@ ~ @ B~ 0@ ~ ~ g@ ~ @  ~ @  ~ @~ n@ ~ @ R ~ @  ~ @D*lzz,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@~ k@ ~ @ M ~ @ * ~ @~ k@ ~ @ > ~ @ &  ~ d~ o@ ~ @  ~ F@  ~ 0@~ l@ ~ @ > ) ~ @  ~ r@~ f@ ~ @ X ~ @@  ~ H@~ @u@ ~ @ & X ~ l@  ~ u@~ @^@ ~ @  ~ u@ ~  ~ `r@~ j@ ~ @ B ~ @ >  ~ `d@~ @j@ ~ @ X ~ @@ I ~ i@~ e@ ~ @  ~ 9@  ~ `~@~ m@ ~ @ > ~ @ C ? ~ @`@~ Y@ ~ @ > ~ l@  ~ p@~ j@ ~ @@ S ~ @@ 9  ~ <@~ @Y@ ~ @ h ^ ~ n@ * ~ o@~ 0w@ ~ @  ~ @~@ ^  ~ g@~ k@ ~ @@ 3 ) ~ @  ~ R@~ `o@ ~ @ Z ~ (@  ~ X@~ 0@ ~ @@  ~ 0@ ~ @ ~ (@ ~ j~ p@ ~ @  ~ o@ ? ~ m@~ `v@ ~ @ h ~ O@  ~ v@~ 0@ ~ @ ~ 0@ ~ ~ p@ ~ @ N ~ r@ 5 ~ g@~ l@ ~ @ X ~ @L@ M ~ Pu@~ p@ ~ @ q I ~ @ 7 ~ @~ q@ ~ @  ~ _@ B ~ o@~ Pw@ ~ @ $ * ~ ~ y@ ~ @  ~ @  ~ E@~ t@ ~ @ ^ ~ @V@ 5 ~ p@~ 0p@ ~ @@ b ~ @ z ~ @~ Y@ ~ @@ Q m ~ x@ k R ~ @[@~ @Z@ ~ @@ L ^ ~ ?@ A ^ ~ s@~ t@ ~ @ f ~ S@ B ~ m@DXlz,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@~ ^@ ~ @ z z ~ [@ N w ~ h@~ g@ ~ @  ~ @@ 7 ~ ~@~ r@ ~ @@  ~ @  ~ P@~ v@ ~ @  ~ A@ C % ~ q@~ Pp@ ~ @@  ~ @  ~ @~ pv@ ~ @ = ~ @ \ ~ @~ g@ ~ @  ~ @  ~ @~ @\@ ~ @@  ~ @  ~ @~ f@ ~ ~@  ~ f@ Z ~ @X@~ q@ ~ @y@ ^ ~ @@  ~ v@~ (@ ~ @u@ f~ 0@ ~ @ y~ 0@ ~ ~ q@ ~ t@ I ~ @ z ~ w@~ @ ~ @s@ ^~ 0@ ~ @@ N V~ @ ~ |~ @n@ ~ r@ \ ~ @  ~ `@~ Z@  ~ p@ f ~ @   ~ t@~ @z@  ~ j@ h " ~ @   ~ t@~ w@  ~ @g@ " ~ ;@  ~ f@~ Z@ ~ f@ z ~ @  ~ Pz@~ o@ ~ a@  ~ @ B ~ @~ u@ ~ a@  ~ @  ~ |@~ k@ ~ ^@ X ~ b@ B ~ 2~ p@ ~ \@ ^ ~ @  ~ ~@~ y@ ~ \@  ~ @  ~ l~ Z@ ~ Y@ + z ~ @@  ~ q@~ \@  ~ Y@ g ~ @ ! " ~ Ȁ@~ \@ # ~ W@  ~ @@ $ ^ ~ p@~ o@ % ~ O@ C w ~ @ & ' ~ (@~ pu@ ( ~ @M@ C ~ @ )  ~ `o@~ p@ * ~ @L@ M ~ @ +  ~ |@~ `a@ , ~ @F@ - ~ @ . / ~ @~ v@ 0 ~ E@ 1 w ~ @K@ O " ~ 7~ ]@ 2 ~ D@ w ~ @ 3  ~ }@Dl,@,@,@,@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@~ [@ 4 ~ <@ + ~ @@  I  ~ v@~ u@ 5 ~ 8@ v ~ @  "  ~ h@~ @ 6 ~ 4@ G~ (@ 7~ .@ 8 '~ (@ 9~ \@~ g@ : ~ 3@  ~ @  ;  ~ f@~ @q@ < ~ @3@ * ~ @    ~ `h@~ v@ = ~ 0@  ~ @    ~ t@~ i@ > ~ @.@ - ~ @    ~ `x@~ 0y@ ? ~ -@ @ A ~ @ B C  ~ Д@~ b@ D ~ @,@ ( ~ @    ~ u@~ j@ E ~ )@ ) ~ _@ F "  ~ 8@~ b@ G ~ #@  ~ @ H   ~ |@~ @g@ I ~ "@  ~ @ +   ~ n@~ @a@ J ~ @@ K 5 ~ @    ~ v@~ @@ L ~ @ Z~ 0@ M ~ ~ `u@ N ~ @ @ ) ~ @ O   ~ Py@~ u@ P ~ @ Q ~ @ R   ~ o@~ u@ S ~ @ 3 ~ @ T m  ~ s@~ d@ U ~ @@ V ~ s@  W  ~ H@~ v@ X ~ @ A Y ~ Z@ V   ~  @~ 0z@ Z ~ @ [ ~ #@ R   ~ ؕ@~ f@ \ ~ @ 1 ~ h@ ]   ~ P@~ @ ^ ~ @ _ \~ @ `~ @ & ~ @ ~ T~ @k@ a ~ @@ K " ~ @ b   ~ l@~ X@ c ~ @ G~ (@ d~ d@ H /~ (@ e~ 0y@~ @ f ~ @  ~ 0@ ~ @ b ~ 0@ ~  ~ `s@ g ~ @ h ~ |@    ~  j@~ @o@ i ~ @ a ~ :@ 3 j  ~ y@~ Py@ k ~ @ l m ~ F@ n M  ~ @~ X@ o ~ r@ _ Y~ 0@ p ~ ~ @ q ~ f@ r ~ (@ s~ @  )~ @ t~ ~ @ u ~ @7@ v Q~ 0@ w~ 7@ x '~  @ 7~ ~ z@ y ~ @ z ~ @ {   ~ p@Dl ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@~ @ | ~ @ ~ 0@ }~ E@ ~ a~  @ ~ w~ !f@ ! !~ !@ ! ! !~ !@ ! ! ! ~ ! @~ " y@ " "~ "W@ " " "~ "@ " " " " ~ " @~ #y@ # #~ #@ # # #~ #@ # # # ~ # ~ $@ $ $~ $@ $ $~ $@ $~ $@ $ $ ~ $ @ $ w~ $ T~ %8@ % %~ %@ % %M~ %0@%~ %L@ % % ~ % 0@% ~ % |@~ & z@ & &~ &@ &r & &~ &@ & & & ~ & {@~ 'y@ ' '~ '@ ' ' '~ 'x@ ' ' ' ~ ' @~ (@y@ ( (~ (@ ( ( (~ (&@ ( ( ( ~ ( 0@~ )@ ) )~ ){@ ) )%~ )@ )9~ )@ ) ) o~ ) @ ) ~ ) "~ *y@ * *~ *y@ * *" *~ *6@ * * * ~ * (@~ +@ + +~ +_@ + +~ +@ +~ +@ + + ~ + (@ + ~ + ~ ,f@ , ,~ ,@ , , ,~ ,,@ , , , ~ , B~ -@ - -~ -M@ - -~ -@ -~ -@ - - Z~ - @ - ~ - ~ .py@ . .~ .2@ . . .~ . @ . . . ~ . x~ /@ / /~ /@ / /~ /@ /~ /C@ / / ~ / @ / 7~ / x~ 0y@ 0 0~ 0@ 0 0 0~ 0p@ 0 0 0 ~ 0 @~ 10@ 1 1~ 13@ 1 1~ 10@ 1~ 1)@ 1 1 ~ 1 (@ 1 ~ 1 ~~ 2z@ 2 2~ 2@ 2 2Q 2~ 2@ 2 2 2 ~ 2 8@~ 3@ 3 3~ 3I@ 3 3~ 3(@ 3~ 3@ 3 z 3 ~ 3 @ 3 ~ 3 ~ 40@ 4 4~ 4#@ 4 4;~ 40@ 47~ 4@ 4 4 ~ 4 (@ 4 ~ 4 ؎~ 50@ 5 5~ 5@ 5 5~ 5(@ 5~ 5@ 5 5 ~ 5 0@ 5 M~ 5 8~ 6@ 6 6~ 6l@ 6 6~ 60@ 66 ~ 6 ~ 7@ 7 7~ 7@ 7 7~ 7(@ 7}~ 7@ 7 7 ~ 7 0@ 7 ~ 7 2@~ 8@ 8 8~ 8@ 8 8~ 8@ 8~ 8@ 8 8 '~ 8 0@ 8 ~ 8 ~ 9@ 9 9~ 9@ 9 9~ 9(@ 9~ 9@ 9 9 ~ 9 0@ 9 ~ 9 d~ :@ : :~ :_@ : :~ :0@ :~ :9@ : : ~ : 0@ : ~ : ~ ;@ ; ;~ ;@ ; ;~ ;0@ ;~ ;@ ; ; ~ ; 0@ ; ~ ; s<2>@  7 ,"(f2IaRq dMbP?_*+%B&C&"Arial,"   ( 10% )&C&P&~?'~?(~?)~?M2Canon PIXMA iP4000 T߁ 4d A4TBJDM ,Rt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXX 1' d Rt RtH Rt Canon PIXMA iP4000 T߁ 4d A4l7ɡ" dX `? `?U} } @} } I} } } I} m} I} } } m} I      ~ @@ ~ @  ~ `@    ~ 4@~ H@ ~ @  ~ @@    ~ @~ 8@ ~ @ ) ~ @H@ O   ~ {@~ 0@ ~ @  ~ @@  /  ~ @~ (@ ~ @@ ~ ~ H@    ~ @~ p@ ~ @ Y ~ ~ x@ ~ @ i V ~ @ z }  ~ O~ ؂@ ~ @@ t ~ @    ~ p@~ X@ ~ @ B G ~ `@   ~ @~ @  ~ @@  ~ @  P ~ f~ 8@  ~ @  ~ @  ~ n~ @ ~ @@ 4 V ~ @  ~ Ћ@~ @ ~ t@ h ~ ]@ &  ~ W@~ ȃ@ ~ e@ j ~ @@  D  ~ @e~ H@ ~ @a@ t ~ T@ ! B  ~ I@~ p@ ~ ^@  ~ @    ~ y@~ ؃@ ~ ^@  ~ @C@  f  ~ Z@~ (@ ~ Q@ ! ~ 9@ 8 U  ~ @W@~ @ ~ @M@ D ~ @ S \  ~ |@~ @ ~ K@  ~ @8@    ~ S@~ X@ ~ H@  ~ @4@    ~ T@~ @ ~ H@ ! ~ @ Q   ~ v@~ h@ ~ ;@  ~ @#@ I D  ~ W@~ |@ ~ 4@ 2 ~ @    ~ @~ x@ ~ 0@ Z ~ @ 9 \  ~ 0@~ H@ ~ )@ M U ~ @@ > V  ~ W@~ @ ~ @ @  ~ ,@ ! "  ~ )@~ X@ # ~ @ V m ~ @  |  ~ h@~ ؄@ $ ~ @ P ~ @t@  ^  ~ @~ x@ % ~ @@ Q V ~ C@ b   ~ Ȋ@~ 8@ & ~ @ A R ~ @@ !   ~ O@Dltz !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?~ x@ ' ~ @ ( v ~ @ f ~ p@~ !@ !) !~ !@ !f !R !~ !@ ! ! ! ~ ! Pq@~ "X@ "* "~ "@@ " "5" ~ " ~ #8@ #+ #~ #@@ #= # #~ #@ # # ? # ~ # `m@~ $@ $, $~ $@ $} $D $~ $g@ $ & $ $ ~ $ @~ %{@ %- %~ % @ %^ % %~ %@ % % % ~ % p@~ &P@ &. &~ & @ &h &v &~ &@w@ & & : & ~ & z~ '`@ '/ '~ ' @ ' 'w '~ '@ ' C ' * ' ~ ' u@~ (@@ (0 (~ (@ (1 ( (~ (@ ( ( X ( ~ ( s@~ )@ )2 )~ )@ ); ) )~ )@ ) 3 ) ) ~ ) p~@~ *@ *4 *~ *@ *9 *D *~ *p@ * b * z * ~ * `@~ +}@ +5 +~ +@@ + +^ +~ +@ + + M + ~ + @b@~ ,@ ,6 ,~ ,@ ,A , ,~ ,@ , k , ? , ~ , pp@~ -~@ -7 -~ -@ - - -~ -@ - O - - ~ - W@~ .@ .8 .~ .@@ . .j .~ .@@ . + . . ~ . u@~ /@ /9 /~ /@ / / /~ /@ / 9 / / ~ / @X@~ 0{@ 0: 0~ 0@ 0s 0 0~ 0@ 0 0  0 ~ 0 `w@~ 1@ 1; 1~ 1@ 1q 1z 1~ 1@ 1 1 1 ~ 1 Z@~ 2@ 2< 2~ 2@ 2 2 2~ 2@@ 2 h 2 2 ~ 2 @b@~ 3@ 3= 3~ 3@ 3 3 3~ 3g@ 3 b 3 R 3 ~ 3 p~@~ 4(@ 4> 4~ 4@ 4 4\ 4~ 4@@ 4 4 4 ~ 4 @~ 5{@ 5? 5~ 5@ 5 5 5~ 5@ 5 v 5 @ 5 ~ 5 s@~ 6@ 6A 6~ 6@ 6 6 6~ 6@@ 6 ~ 6 6 ~ 6 S@~ 7Ȃ@ 7B 7~ 7@ 7s 7\ 7~ 7@t@ 7 C 7 5 7 ~ 7 t@~ 8@ 8C 8~ 8@ 8D 8E 8~ 8@@ 8 F 8 8 ~ 8 `b@~ 9Ђ@ 9G 9~ 9@ 9H 9I 9~ 9@ 9 J 9 C 9 ~ 9 p@~ :@ :K :~ :@ :( :M :~ :<@ : : : ~ : P~@~ ;8@ ;L ;~ ;@ ; ; ;~ ;G@ ; ; ; ~ ; {@~ <{@ <M <~ <@ < < <~ <@@ < & < M < ~ < ]@~ =|@ =N =~ =@ =1 = =~ =/@ = = O = ~ = @@~ >P@ >P >~ >@ >A > >~ >j@ > > > ~ > p@~ ?@ ?Q ?~ ?@ ? ?I ?~ ?@ ? R ? R ? ~ ? @W@DRlz@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_~ @h@ @S @~ @@ @b @ @~ @@@ @ @ % @ ~ @ (@~ A0~@ AT A~ A@ A; A A~ A9@ A A * A ~ A v@~ BP@ BU B~ B@ BQ B B~ BI@ B B Y B ~ B `q@~ C`@ CV C~ C@ CW C C~ C@ C C X C ~ C 0@~ Dp@ DY D~ D~@ D( DW D~ D@"@ D R D D ~ D v@~ E@ EZ E~ E{@ E[ E\ E~ E@@ E + E E ~ E y@~ Fx@ F\ F~ Fy@ F. Fy F~ FE@ F F Z F ~ F @j@~ GH@ G] G~ Gx@ G Gm G~ G?@ G C G G ~ G l@~ H@ H^ H~ H@o@ HC H^ H~ H-@ H _ H H ~ H p@~ I@ I` I~ Id@ I II ~ I ~ J@ Ja J~ Jb@ J J J~ J@@ J b J " J ~ J v@~ K@ Kc K~ K]@ K K K~ K|@ K d K ) K ~ K @~ L@ Le L~ LY@ LY L L~ L@ L f L X L ~ L І@~ M@ Mg M~ MT@ M MRM ~ M ~ N@ Nh N~ NR@ N+ N N~ N @ N A N N ~ N @q@~ Oh@ Oi O~ OI@ Oj O O~ O@ O O " O ~ O q@~ P@ Pk P~ PD@ Ph Pf P~ P@ P P l P ~ P ~@~ Q8@ Qm Q~ QC@ Q QM Q~ Q@@ Q ) Q " Q ~ Q t@~ R`@ Rn R~ RC@ R R R~ R@@ R R ' R ~ R @~ S؀@ So S~ SB@ Sp S) S~ S@@ S S 5 S ~ S Ђ@~ T@@ Tq T~ T:@ T T T~ Ta@ T T T ~ T c~ U@ Ur U~ U9@ U U U~ U@ U U U ~ U pq@~ V@ Vs V~ V8@ V Vz V~ V@ V t V v V ~ V z@~ W@ Wu W~ W@6@ Wb W W~ W@@ W & W ' W ~ W }@~ X@ Xv X~ X4@ Xw Xa X~ X@ X x X y X ~ X (@~ Y@ Yz Y~ Y3@ Y{ Yy Y~ Y@ Y Y * Y ~ Y {@~ Z @ Z| Z~ Z2@ Z} Z Z~ Z@@ Z $ Z ~ Z ~ Z P@~ [@ [ [~ [@0@ [ [) [~ [@|@ [ [ ' [ ~ [ @~ \@ \ \~ \/@ \ \O \~ \@ \ \ m \ ~ \ g@~ ]@ ] ]~ ],@ ] ] ]~ ]@ ] ] ] ~ ] @~ ^@ ^ ^~ ^+@ ^3 ^ ^~ ^@@ ^ ` ^ t ^ ~ ^ @~ _@ _ _~ _@*@ _ _: _~ _@y@ _ _ _ ~ _ @D$lzz`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~~ `(@ ` `~ `(@ ` ` `~ `@ ` ` z ` ~ ` V@~ a}@ a a~ a@@ a aI a~ a @ a a a ~ a <@~ bP@ b b~ b@ b bUb ~ b ~ c0@ c c~ c@ c) c c~ c@@ c c c ~ c Pu@~ d|@ d d~ d@@ d d% d~ d@ d d d ~ d l@~ eІ@ e e~ e@ e e e~ e@ e e e ~ e @~ f@ f f~ f@ f ff ~ f ~ g@ g g~ g@@ g g g~ g@ g / g g ~ g h@~ h0@ h h~ h@ hR h7 h~ h@V@ h h h ~ h @~ i`@ i i~ i@ ih ii ~ i @~ j@ j j~ j@ jT j j~ jS@ j j j ~ j x@~ k@ k k~ k@ k k k~ kL@ k k B k ~ k @@~ l0@ l l~ l@ lH l l~ l"@ l l l ~ l L@~ m@ m m~ m@ md mR m~ m<@ m ! m ; m ~ m H@~ n@ n n~ n@ n n) n~ n@ n H n n ~ n Ps@~ o@ o o~ o@ o o o~ o@ o T o o ~ o P@~ p0|@ p p~ p@@ p! p" p~ pR@ p p B p ~ p z@~ q(@ q q~ q@ q q) q~ q@ q q v q ~ q (@~ r@ r r~ r@ r8 r* r~ r@ r r R r ~ r 0@~ s@ s s~ s@ sR s s~ s@ s s s ~ s ؆@~ t@ t t~ t@ t t t~ t|@ t t t ~ t @~ uX@ u u~ u@ uv u u~ u@ u { u j u ~ u ؄@~ vp~@ v v~ v@ v v v~ v@ v v Q v ~ v 0@~ w}@ w w~ w@ wT w w~ w@ w w w ~ w @~ xH@ x x~ x@ x x x~ x @ x x x ~ x `@~ y@ y y~ y@ y y y~ y@(@ y y y ~ y }@~ zp|@ z z~ z@ z z z~ z@ @ z z ~ z ~ z @~ { @ { {~ {@@ {H {D {~ {@ { { w { ~ { 8@~ |P@ | |~ |@ | | |~ |@ | | | ~ | @~ }@ } }~ }@@ } } }~ }@ } K } I } ~ } Ȅ@~ ~ȁ@ ~ ~~ ~@ ~ ~ ~~ ~j@ ~ ~ G ~ ~ ~ Њ@~ h@ ~ @@ D ~ ?@ B ~  ~ p@Dlzzz~ @ ~ @  ~ ]@ A ~ @~ @ ~ @ F ~ @ F  ~ @~ @ ~ @  ~ @ G ~ {@~ |@ ~ |@  ~ ~ @ ~ y@ + O ~ @ v M ~ `@~ @ ~ u@  ~ @  ~ $@~ H@ ~ `@ v I ~ @ F  ~ 8@~ @ ~ @Y@  ~ @  ~ @~ @ ~ V@ R ~ @  ~ @~ ؆@ ~ @O@ / " ~ p@  ~ @~ 0@ ~ M@ I ~ @ A ~ @~ `@ ~ @L@ f ~ 9@ @ ~ @~ @ ~ @I@  ~ @  ~ @~ @ ~ G@ I ~ @  ~ @~ @ ~ @G@ z ~ @ ) ~ @@~ @ ~ @G@ f ~ T@ l ~ @~ H@ ~ >@  ~ @  ~ |@~ @ ~ <@  ~ @  ~ z@~ P|@ ~ 7@ O ~ @ l ~ i@~ ؁@ ~ 7@  ~ @  ~ h@~ P@ ~ 4@ M ~ @ @ ~ d@~ @ ~ 4@ z w ~ S@ n  ~ @~ @ ~ )@  ~ ~ @ ~ %@ y ~ @ Z ~ @~ p@ ~ #@  ~ @  ~ Ј@~ @@ ~ @ b ~ @ / ~ ԑ@~ 0}@ ~ @@ v Q ~ H@ I ~ |@~ @ ~ @ ^ ~ @  ~ @~ X@ ~ @  ~ E@  ~ z@~ }@ ~ @ I ~ _@  ~ @@~ @ ~ @  ~ @  ~ *@~ @ ~ @@  ~ I@  ~ @D$lzz~ x@ ~ @  ~ ~ @ ~ @ j ~ @  ~ |@~ 0@ ~ @   ~ {@   ~ @~ @  ~ @  X ~ @  ~ @~ @ ~ @  ~ =@ ^ ~ @~ (@ ~ @ f ~ @ `  ~ ؍@~ p@ ~ @  ~ @ ^ ~ x@~ ~@ ~ @  ~ d@ / ~ k@~ @ ~ @ ' ~ @  ~ @~ @ ~ @ v E ~ ~ @ ~ @ v ~ 4@ I ~ h@~ h@ ~ @ * ~ ~ @ ~ @  ~ @  ~ @~ Ȇ@ ~ @ C ~ @   ~ `@~ `@ ! ~ @ t ~ *@ ' ~ @~ @ " ~ @ 8 # ~ @ $ ~ 8@~ @@ % ~ @ & ~ 6@ ' ~ К@~ @ ( ~ @ ) ~ @ * I ~ `@~ X@ + ~ @  ~ v@ , - ~ @~ p@ . ~ r@  ~ %@ / / ~ Ȅ@~ P@ 0 ~ o@ H 1 ~ w@  ~ @~ p@ 2 ~ h@  ~ @ 3 | ~ @~ @ 4 ~ Y@ + % ~ @ 5 6 ~ D@~ P}@ 7 ~ Y@ D c ~ @ 8 / ~ d@~ x@ 9 ~ Y@ n 7 ~ B@ :  ~ p@~ @ ; ~ R@ < f ~ @ = l ~ x@~ @ > ~ ?@ H ~ @ b ' ~ T@~ Ѕ@ ? ~ >@ @ ~ @ A  ~ @~ h@ B ~ 7@ O ~ V@ C / ~ |@~ @ D ~ ,@ ] E ~ @ F  ~ @~ @ G ~ +@ H I ~ @ J  ~ ܠ@~ @ K ~ +@ L M ~ 3@ N O ~ @Dlzzz~ Ȁ@ P ~ @ Q R ~ @ S T ~ @~ 8@ U ~ @ V ~ @ V " ~ @~ @ W ~ @ / E ~ @ X ~ @~ @ Y ~ @ d ^ ~ @ {  ~ @~ @@ Z ~ @ w ~ @ L [ ~ }@~ @ \ ~ @ / ~ @ ]  ~ @~ @ ^ ~ @  ~ 1@ _ ` ~ @~ 0@ a ~ @ b c ~ p@ c  ~ u~ @ d ~ @ e ~ ~ (@ f ~ @ g j ~ Y@ h  ~ @~ p}@ i ~ @ j ~ F@ k  ~ L@~ @ l ~ @ m O ~ @ n E ~ p{@~ ~@ o ~ @ ! ~ `@ S  ~ H@~ Ѐ@ p ~ {@ A ~ @ k q ~ H@~ h@ r ~ h@ s ~ X@ n  ~ |@~ ~@ t ~ ]@ u ~ @  ~ @~ }@ v ~ 6@  ~ 3@ w  ~ @~ @ x ~ #@ D Y ~ @ F  ~ 0@~ ~@ y ~ @ z { ~ 1@  ~ }@~ @ | ~ @ N ~ P@ }  ~ (@~ ȅ@ ~ ~ @ b w ~ @  ~ @~ @ ~ @  ~ @ 1 ~ t@0z>O@g gg 7 Oh+'08@ T ` lx ypepth-dlyp@Mz$@X^6!@{$՜.+,0@HP X`hp x  ' '!Print_Titles ' '!Print_Titles   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHRoot Entry FyY&WorkbookqSummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8A